קול קורא לגיליון 69 - ביטאון מכון מופ"ת

קול קורא לבימת דיון של גיליון 69 

בנושא:
אוטונומיה בית-ספרית במפגש עם הפיתוח המקצועי של מורים

השנה החולפת מסתמנת כנקודת מפנה ביישום אוטונומיה ניהולית בית-ספרית בישראל, שמשמעותה נכונות גוברת להעביר תקציב ממשלתי ישירות אל מנהלי בתי הספר לצריכה אוטונומית של מענים חינוכיים. אומנם ביזור סמכות המדינה בחינוך הוא תחום ותיק שזוכה לכתיבה מחקרית ולשיח ציבורי רב-שנים בגלים באים והולכים או (בהשאלה מהדימוי שטבע פרופ' עמי וולנסקי בהקשר זה) בתנועת מטוטלת. אולם נדמה שהמציאות הפוליטית והחברתית לצד טלטלות הקורונה דחפו את מטוטלת הביזור לשיא חסר תקדים בהיקפו.

תוכנית גפ"ןגמישות פדגוגית ניהולית, שהחלה כניסוי שמטרתו לאפשר למנהלי בתי ספר לנצל משאבים קיימים להתמודדות עם אתגרי הקורונה, תישאר עימנו גם לאחריה ואף תורחב בשנת הלימודים הבאה. אחד התחומים שיהיה מיושם ומושפע באופן חסר תקדים מיוזמה זו הוא תחום הפיתוח המקצועי של מורים שעובר כמעט באופן מלא לאחריות מנהלי מוסדות החינוך.

למעשה מתלכדות בכך שתי מגמות לכדי יצירת שינוי מדיניות בעל פוטנציאל השפעה עצום על החינוך הציבורי בישראל. המגמה הראשונה היא כאמור מגמת ביזור סמכויות ממשרד החינוך אל מנהלי בתי הספר, זו המכונה גם בשם "אוטונומיה ניהולית". המגמה השנייה היא העניין הגובר בדרכים לקדם הוראה איכותית ולשפר את עבודתם של מורות ומורים, שאחד מביטויו הוא פריחה וגיוון בהיצע התכנים ובגישות ליישום פיתוח מקצועי.

אנו מבקשים להקדיש את גיליון הביטאון הקרוב למפגש זה שבין אוטונומיה ניהולית להכשרה ולפיתוח מקצועי.

אנו מזמינים את כל העוסקים בתחום הפיתוח המקצועי בישראל, מדריכים, מורים, חוקרים, מורי מורים וכמובן מנהלים ובעלי תפקידי מטה, לתרום את נקודת מבטם להשפעות הטמונות בחיבור בין אוטונומיה ברמת בית הספר לבין מסגרות הפיתוח המקצועי של מורים. ניתן להציג מחקרים קצרים, ניירות עמדה ועוד לטובת בימת דיון בנושא זה.

נקודות אפשריות לדיון:

  • מנקודת מבט סוציולוגית: השלכות אפשריות על שוויון חלוקתי, חופש בחירה, גיוון ועומק בפיתוח המקצועי או אתגר היישום של בחירה מושכלת.
  • מנקודת מבט פדגוגית-פרופסיונלית: השפעה אפשרית על מעמד המורה לצד אתגרי התמודדות עם שחיקה; רווחת מורים בעידן הקורונה והתמודדות עם אתגרי גיוס ושימור מורים אל מול הנשירה והמחסור במספר מקצועות הוראה.
  • מבחינת תפקידם המשתנה של המנהלים: אחריותם המתרחבת של מנהלי בתי הספר ליישום פיתוח מקצועי בקרב המורים לרווחתם ולרווחת התלמידים.
  • לחצים אפשריים שמתן האוטונומיה המורחבת יכול ליצור מצד שחקנים בשדה הפיתוח המקצועי, בקהילת בית הספר ובקרב בעלי עניין ושותפים נוספים.

את המאמרים יש לשלוח לדוא"ל bitaon@macam.ac.il עד 20 בינואר 2023.

הנחיות להגשת המאמר: https://bitaon.macam.ac.il/how